regulamin

regulamin:
Regulamin sklepu internetowego: mastem.pl
I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w ramach sklepu internetowego mastem.pl
4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.mastem.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym
6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Mastem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
II. Postanowienia ogólne
2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego jako / www.mastem.pl
2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3 Sklep internetowy jest własnością firmy:
Mastem
ul.Piekarska 50
43-300 Bielsko Biała
prowadzonego przez Marek Golasik
2.4 Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres: mastem@onet.pl lub tel: 537-57-57-57
(opłata wg. cennika właściwego operatora).
2.5 Niniejszy regulamin określa w szczególności
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b)warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
2.6 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient i następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Mozzila, Google Chrome, Opera, Safari.
2.7 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.8 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Mastem Marek Golasik zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.9 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie .
2.10 Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art 71 Kodeksu Cywilnego.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1 Klient dokonujący zakupu w sklepie mastem.pl wyraża zgodę na przekazanie swojego numeru zamówienia oraz adresu e-mail do celu przesłania przesyłki.
3.2 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.2 Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań jakich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów sklepu.
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia
4.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.mastem.pl dokonać wyboru towaru jego marki, kolorystyki oraz rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka
4.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b)jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy
c) czasu dostawy
4.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Mastem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7 Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną:" Potwierdzenie otrzymania zamówienia nr.”, zawierającą ostatecznie potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej i potwierdzenie przez niego zakupów poprzez przycisk „Potwierdź złożenie zamówienia”.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.10 Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:
a) podania przez Klienta w czasie rejestracji nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;
b) nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta;
c) uznania przez Sklep że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku z złożeniem i realizacją zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu (hakerstwo), użycie cudzego Loginu lub Hasła lub podszywanie się pod inną osobę.
V. Dostawa
5.1 Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia.
5.2 Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej DHL tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5.3 Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Dostawa przesyłek zagranicznych wynosi od 7 do 10 dni roboczych.
5.4 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mastem.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki, paragonu fiskalnego lub faktury VAT (na życzenie Klienta).
VI. Ceny i metody płatności
6.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2 Klient na możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego: idea bank:
IdeaBank : 73 1950 0001 2006 0414 8054 0002
b) Zamówienia z opcją płatności za pobraniem są możliwe do złożenia tylko do kwoty maksymalnie 1000 zł. Zamówienia na kwoty przekraczające próg 1000 zł są realizowane tylko z opcją przedpłaty.
VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1 Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie , w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Mastem ul.Sienkiewicza 85 , 34-300 Żywiec
7.2 Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.3 Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a) towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
7.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
Mastem, ul.Piekarska 50 , 43-300 Bielsko-Biała
7.5 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.6 Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
7.7 Towar wytworzony pod zamówienie klienta nie przysługuje zwrot.
7.8 zdjęcia przedstawianych mat poliuretanowych mogą różnić się odcieniem od prezentowanych na stronie
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1 Mastem.pl ( domena_)jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: mastem@onet.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3 Mastem.pl nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
9.1 Masetm podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres , mailowo pod adres: mastem@onet.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5 Mastem zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
X. Postanowienia końcowe
10.1 Mastem jest właścicielem wszystkich zdjęć produktowych, grafik, logotypów oraz posiada do nich pełne prawa autorskie.
Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi. Mastem nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej.
10.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Mastem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Szybki kontakt
Biuro obsługi klienta
(33) 486-72-35
690-940-940
Napisz wiadomość
Promocje
MASTEM technology: NIP:553-189-89-18 Bielsko-Biała / Żywiec